ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯмандат: 2016-2019
 
 
 
Юсеин Ибрям Юсеин

  председател  Декларация по Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Безименна", № 19
     9120, гр.Долни чифлик
  
  +359 892969118
 
 
 
Алдин Салим Ахмед
  член  Декларация по Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Бреза", № 3
 
   9120, гр.Долни чифлик
 
  +359 896583845

 
aldin_@abv.bg
 
 
Мартин Александров Мартинов
 
член 
Декларация по Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Детелина", № 71А
     9120, гр.Долни чифлик
  

  +359 896098457

  martindrums@abv.bg
Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.
Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършени престъпления -и органите на прокуратурата.
Комисията взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.
Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен, което се удостоверява чрез декларация, за верността на която се носи наказателна отговорност по Чл.313 от Наказателния кодекс. 
 Проверителна комисия с мандат: 2013-2016г.
 Проверителна комисия с мандат: 2010-2013г.
 Проверителна комисия с мандат: 2007-2010г.
 Проверителна комисия с мандат: 2004-2007г.