ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИ
ЗА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Годишни отчети за приходите и разходите (Съгласно Чл.26, ал.2 от ЗНЧ)
Из Закона за народните читалища:
Чл. 26. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.
(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.
Образец на форма за периодичен финансов отчет към община (exel) 
Годишен отчет за приходите и разходите през 2004г.    Приет от Общо събрание на членовете през 2005г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2005г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2006г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2006г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2007г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2007г. Приет от Общо събрание на членовете през 2008г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2008г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2009г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2009г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2010г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2010г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2011г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2011г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2012г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2012г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2013г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2013г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2014г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2014г. Приет от Общо събрание на членовете през 2015г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2015г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2016г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2016г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2017г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2017г. Приет от Общо събрание на членовете през 2018г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2018г. Приет от Общо събрание на членовете през 2019г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2019г. Приет от Общо събрание на членовете през 2020г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2020г. Приет от Общо събрание на членовете през 2021г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2021г. Приет от Общо събрание на членовете през 2022г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2022г.  
   
Годишни доклади за осъществените дейности и изразходваните средства (Съгласно Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ)
Съгласно Чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища:
Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет Доклад за:

- осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност
- изразходваните от бюджета средства през предходната година
Доклад за осъществените дейности през 2005г.  
Доклад за осъществените дейности през 2006г.  
Доклад за осъществените дейности през 2007г.  
Доклад за осъществените дейности през 2008г.  
Доклад за осъществените дейности през 2009г.
Доклад за осъществените дейности през 2010г.  
Доклад за осъществените дейности през 2011г.  
Доклад за осъществените дейности през 2012г.  
Доклад за осъществените дейности през 2013г.  
Доклад за осъществените дейности през 2014г.   
Доклад за осъществените дейности през 2015г.
Доклад за осъществените дейности през 2016г.
Доклад за осъществените дейности през 2017г.
Доклад за осъществените дейности през 2018г.
Доклад за осъществените дейности през 2019г.
Доклад за осъществените дейности през 2020г.
Доклад за осъществените дейности през 2021г.
 
 

ЗА НАП/НСИ
Годишни отчети за дейността на предприятията с нестопанска цел
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2019 година -Образец
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2010г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2011г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2012г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2013г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2015г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2016г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2019г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2020г.
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2021г.
 
Статистически отчети за дейността на читалищата
за НСИ -ТСБ Варна
Статистически отчет за 2013г.
Статистически отчет за 2017г.
 

ЗА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Годишни финансови отчети (обявявани чрез подаване на заявление Г2)
Годишен финансов отчет за 2018г.
Годишен финансов отчет за 2019г.
 

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Годишни информационни карти
Годишна информационна карта за 2010г.
Годишна информационна карта за 2011г.
Годишна информационна карта за 2012г.
Годишна информационна карта за 2013г.
Годишна информационна карта за 2014г.
Годишна информационна карта за 2015г.
Годишна информационна карта за 2016г.
Годишна информационна карта за 2017г.
Годишна информационна карта за 2018г.
Годишна информационна карта за 2019г.
Годишна информационна карта за 2020г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ
Предписания-доклади на Проверителната комисия; Решения на органите на управление на читалището и др.
Образец на Предписание-Доклад на Проверителната комисия
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2015г.
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2016г.