ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ


 
 
 
Ибрям Яшар Ахмед
  читалищен секретар


 
  Длъжностна характеристика
  Декларация по Чл.17а,ал.2 от ЗНЧ
  Декларация по Чл.19а от ЗНЧ
  ул. "Синчец", № 2
     9120, гр.Долни чифлик
   
  +359 893889028

  lepost@abv.bg
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА:
Организира, координира и осигурява функционирането на администрацията на читалището и организационната връзка с художествените колективи, щатни служители и работници към читалището на документално равнище.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ:
1.Организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2.Организира текущата основна и допълнителна дейност;
3.Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4.Представлява читалището заедно и поотделно с председателя;
5.Осъществява координация и контрол върху организацията на документооборота.
Включва цялостния технологичен процес на работата с документите: създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и съхраняване (архивиране).
Осигурява съгласуване на пълния процес на движение на документите, контрол и защита на информацията, регистрация на цялата входяща и изходяща документация съгласно законовите изисквания, полагане на официалния печат на читалището, регистрация и съхранение на всички договори, заповеди и вътрешни нормативни документи.
6.Ръководи документалното и справочно-информационно взаимодействие между читалището и органите на общинската администрация и Министерството на културата. Уведомява ги за решенията на ръководните органи на читалището.
Организира документалното осигуряване на провеждането на заседанията на читалищното настоятелство.
Предоставя при поискване информация и документация на членовете на проверителната комисия към читалището.
7.Осъществява контрол на дейността по регистрация, движение и отчетност на човешките ресурси. Води на отчет и съхранява личните кадрови дела (ЛКД) на всички служители на читалището.
8.Организира дейността относно здравословните и безопасни условия на труд.
Осъществява взаимодействие със службата по трудова медицина. Отговаря за спазване и прилагане на нормативната база за здравословни и безопасни условия на труд и организацията на инструктажите по охрана и безопасност на труда в читалището. Води на отчет и съхранява документацията, отнасящи се до условията на труд в читалището.
9.Осъществява информационно-справочната дейност на читалището.
Организира абонамента за ежедневни и периодични издания. Изграждане и поддържане на библиотека от справочни и периодични издания, включително информационни масиви, съдържащи необходими данни за държавни органи и институции, финансови и делови партньори, фирми и др. При необходимост осъществява връзките с обществеността и рекламната дейност на читалището.
10.Материално-техническа база. Съвместно с компетентните служители следи за състоянието на сградния фонд на читалището, прави предложения за необходимите ремонтни дейности, анализира офертите за проектиране и изпълнение, осъществява контрол за качественото изпълнение на договорните задължения, разходването на средствата и приемането на обекта, съгласно нормативните документи за капитално строителство. Контролира нормалното функциониране на различните системи: електро, ВиК, телефонни постове, мобилни телефони, сигнално-охранителна и видео-наблюдателна техника, пожаро-известителна инсталация. Контролира доставката, разпределението и отчетността на движимите материални активи и имущество. Съвместно с компетентните служители осигурява своевременното снабдяване с необходимите материали и консумативи. Следи за правилното отчитане и своевременното заплащане на таксите по издръжка на сградата, както и за цените и сроковете на сключените договори за поддръжка на сградата и техническите средства. Анализира разходите с цел намаляването им.
11.Координира и контролира изграждането, поддръжката и нормалното функциониране на информационно-комуникационната инфраструктура, вкл. компютърната мрежа, осигуряване на необходимия хардуер и софтуер.
12.Методическа дейност. Участва в разработването и прилага след утвърждаване Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни нормативни документи. Подпомага ръководителите на художествени колективи и школи към читалището по въпроси, свързани с функционалните задължения на секретаря.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
а) Образование и квалификация: средно образование с придобита квалификация и практически опит в организацията на работа на администрацията, включително работата с документите и управлението на човешките ресурси; способност да ги адаптира и прилага в практиката; да има познания по английски език и компютърни умения;

б) Професионален опит: да притежава мениджърски опит в управлението на структура от средно управленско ниво.

в) Професионални познания: да познава и прилага законите и другите нормативни документи, свързани с дейността на публичните дружества, относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището.

г) Не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съппруг/съпруга на председателя на читалището


ПОДЧИНЕНОСТ:
Читалищния секретар се назначава с решение на читалищното настоятелство и се отчита пред него.