УСТАВНИ ДОКУМЕНТИ
ПАСПОРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО
УСТАВ
Заявление за членство
Удостоверение за регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд-Варна
Удостоверение за Актуално състояние от Агенцията по вписванията -Регистър Булстат
Актуално състояние от Агенцията по вписванията -ТРРЮЛНЦ
Удостоверение за регистрация в централният регистър на Народните читалища към Министерствотона културата
Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки към Министерството на културата
Удостоверение за регистрация на осигурител в НОИ
Удостоверение за регистрация в ГИТ
Документи относно статута на сградата на читалището
Удостоверение от Комисията за защита на личните данни
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Закон за народните читалища
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за обществените библиотеки
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за счетоводството
 
ЧИТАЛИЩНИ РЕГИСТРИ 
Публичен регистър на издадените от Народно читалище "Баръш-2004" удостоверения
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ
Споразумение за сътрудничество между НЧ "Баръш-2004" и НЧ "Делиорман-2014"