НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
град ДОЛНИ ЧИФЛИК, област ВАРНА
ЧИТАЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ


РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА:
ОТ 01.01.2018 г. РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА ВЕЧЕ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, А ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА -ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА НПО!
Декларация А17
 1. Актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас (по азбучен ред)
 2. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
 3. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
 4. Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
 5. Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
 6. Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ
 7. Свидетелства за съдимост на членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря
 8. Нотариално заверени образци (специмени) от подписите на Председателят и читалищния секретар
 9. Препис от устава,  съдържащ всички изменения и допълнения /в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени/
10. Протокол от заседанието на читалищното настоятелство за свикване на Общо събрание
11. Покана за свикване на Общото събрание (копие)
12. Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие)
13. Списък с имената и подписите на членовете, получили покана за Общо събрание
14. Списък с имената и подписите на членовете, взели участие в работата на Общото събрание
15. Списък на присъствалите на общото събрание членове на читалище (пълномощници)
16. Протокол от общото събрание
17. Решение за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване

След провеждането на Общото събрание е добре да се състави Приемно-предавателен протокол между бившето и новото настоятелство, подписан от бившият и новоизбраният Председател /съставя се в три еднакви екземпляра/
ЧИТАЛИЩАТА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ
 
ПРОЦЕДУРИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА:
След като Агенцията по вписванията регистрира и/или пререгистрира промени и др. в читалището, е препоръчително да се издаде и Удостоверение за актуално състояние, пак от Търговския регистър.  /което не се знае кога и за какво може да ви потрябва/
1. Да се подаде Заявление за вписване на промените в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министерството на културата.
2. Да се уведоми писмено съответния областен РЕКИЦ "Читалища" за настъпилите промени 
3. Да се уведоми съответната общинска администрация за настъпилите промени (с писмо от новото настоятелство), като се приложи и Приемно-предавателният протокол. В писмото да се посочи и кой ще е МОЛ на читалището.
4. Да се публикуват всички Декларации на членовете на управителните органи и читалищният секретар в интернет страницата на читалището.
5. Да се изпратят Декларациите по Чл.19а от ЗНЧ (за конфликт на интереси) в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
6. Да се актуализират досието и данните на читалището в обслужващата банка. Да се актуализира и електронното досие на читалището в съответната обслужваща банка.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
Правна рамка при функционирането на народните читалища
Азбучник на читалищната дейност
Механизъм за разпределението на държавната субсидия за Народните читалища
Становище на Министерството на културата относно използването на компютърен софтуер
Планиране и отчетност при читалищата
Указания за изискванията по разкриването и функционирането на музейните сбирки към читалищата и други институции, във връзка с прилагането на ЗПКМ и Наредба № 6 за музейните сбирки
Образец на Договор между читалищата и Кмета на общината
Как да пишем проекти -подготовка с необходима документация
 
СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ:
Писмо на Министерството на финансите относно данъчно и счетоводно третиране на читалищата
 
ОБРАЗЦИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ:
Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 - Приложение № 1, 2, 3  
 - Приложение № 4  
Наредба за запазване на библиотечните фондове
Типови правила
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
Регистър на обществените библиотеки
Проверка. Инвентаризация. Приемане и предаване на фонд
Заповед за инвентаризация
Акт за цялостна проверка на библиотечния фонд
Акт за отчисление
Протокол за инвентаризация
Протокол за приемане-предаване
Акт за придобиване на библиотечни документи без съпроводителен документ
Инвентарна книга
Книга за движение на библиотечния фонд
Книга за регистриране на библиотечни документи
Образец на длъжностна характеристика
Дневник на библиотеката:
  - Част А:  Регистриране на читатели и посещенията
  - Част Б:  Регистриране на заетите библиотечни документи
  - Част В:  Документиране на справки и библиографско-информационни начинания
  - Част Г:  Документиране на масовите начинания
Срокове за запазване на библиотечни документи
Схема на сигнатурните и каталожни индекси на библиотечния фонд
 
ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
Календар на работните дни през 2018г.
Електронна ведомост за заплати
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Закон за народните читалища
Закон за обществените библиотеки
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси