НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
град ДОЛНИ ЧИФЛИК, област ВАРНА
ЧИТАЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ


РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА:
ОТ 01.01.2018 г. РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА
 ВЕЧЕ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА,
А ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮЛНЦ!
 
  1. Протокол от заседание на читалищното настоятелство, в което се взема решение за свикване на Общо събрание (копие)
  2. Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие)
  3. Покана за свикване на Общо събрание (копие)
  4. Протокол за поставяне на поканата за общото събрание
  5. Актуален списък на действителните членове на читалището, имащи право на глас (по азбучен ред) /едно с лични данни и едно без лични данни/
  6. Списък с имената и подписите на членовете, получили покана (поканени) за Общо събрание /без лични данни. само трите имена/
 
  7. Списък на присъствалите на Общото събрание членове на читалището (Присъствен списък)  /без лични данни. само трите имена+подпис/
  8. Протокол от Общото събрание /един с лични данни и един без лични данни/
  9. Решение за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване (извлечение само на решенията на Общото събрание)
10. Препис от Устава,  съдържащ всички изменения и допълнения /в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени/
 
11. Нотариално заверени образци (специмени) от подписите на лицата, представляващи читалището /Председателя и секретаря/
12. Нотариално заверен образец (специмен) на валидния печат на читалището
13. Свидетелства за съдимост на членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря
14. Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1, изречение второ от ЗНЧ
15. Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
16. Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ
 
17. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
18. Декларация А17

- След провеждането на Общото събрание е добре да се състави Приемно-предавателен протокол между бившето и новото настоятелство, подписан от бившият и новоизбраният Председател /съставя се в три еднакви екземпляра/
- Оригиналите на документите ги оставете за читалищният архив. Можете да предадете копията на документите в Търговския регистър, като ги заверите с "Вярно с оригинала"!
ЧИТАЛИЩАТА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ

Регистрация, Пререгистрация и/или първоначално вписване на читалищата се извършва и по електронен път в сайта на Търговския регистър. 
За целта читалището трябва да притежава валиден електронен подпис.
Така е много по-лесно и удобно.
*Предварително си сканирайте попълнените документи и Декларация А17 и попълнете данните за читалището в сайта на Търговския регистър!
 
ПРОЦЕДУРИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА:
След като Агенцията по вписванията регистрира и/или пререгистрира промени и др. в читалището, е препоръчително да се издаде и Удостоверение за актуално състояние, пак от Търговския регистър. 
 /което не се знае кога и за какво може да ви потрябва/
1. Да се подаде Заявление за вписване на промените в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министерството на културата.
2. Да се уведоми писмено съответния областен РЕКИЦ "Читалища" за настъпилите промени 
3. Да се уведоми съответната общинска администрация за настъпилите промени (с писмо от новото настоятелство), като се приложи и Приемно-предавателният протокол. В писмото да се посочи и кой ще е МОЛ на читалището.
4. Да се публикуват всички Декларации на членовете на управителните органи и читалищният секретар в интернет страницата на читалището.
5. Да се попълнят Декларациите по Чл.19а от ЗНЧ /попълват се от членовете на настоятелството, председателя и читалищния секретар/
(Декларация за частни интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
6. Да се актуализират досието и данните на читалището в обслужващата банка. Да се актуализира и електронното досие на читалището в съответната обслужваща банка.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
Правна рамка при функционирането на народните читалища
Азбучник на читалищната дейност
Механизъм за разпределението на държавната субсидия за Народните читалища
Становище на Министерството на културата относно използването на компютърен софтуер
Планиране и отчетност при читалищата
Годишен отчет за приходите и разходите към общината (Образец!)
Указания за изискванията по разкриването и функционирането на музейните сбирки към читалищата и други институции, във връзка с прилагането на ЗПКМ и Наредба № 6 за музейните сбирки
Образец на Договор между читалищата и Кмета на общината
Как да пишем проекти -подготовка с необходима документация
 
СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ:
Писмо на Министерството на финансите относно данъчно и счетоводно третиране на читалищата
 
ОБРАЗЦИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ:
Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 - Приложение № 1, 2, 3  
 - Приложение № 4  
Наредба за запазване на библиотечните фондове
Типови правила
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
Регистър на обществените библиотеки
Проверка. Инвентаризация. Приемане и предаване на фонд
Заповед за инвентаризация
Акт за цялостна проверка на библиотечния фонд
Акт за отчисление
Протокол за инвентаризация
Протокол за приемане-предаване
Акт за придобиване на библиотечни документи без съпроводителен документ
Инвентарна книга
Книга за движение на библиотечния фонд
Книга за регистриране на библиотечни документи
Образец на длъжностна характеристика
Дневник на библиотеката:
  - Част А:  Регистриране на читатели и посещенията
  - Част Б:  Регистриране на заетите библиотечни документи
  - Част В:  Документиране на справки и библиографско-информационни начинания
  - Част Г:  Документиране на масовите начинания
Срокове за запазване на библиотечни документи
Схема на сигнатурните и каталожни индекси на библиотечния фонд
 
ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
Календар на работните дни през 2022г.
Електронна ведомост за заплати
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Закон за народните читалища
Закон за обществените библиотеки
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси