ПЛАТФОРМА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ
ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
2. ПРОЕКТЕН ФИШ
3. ПРИЛОЖЕНИЯ

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ФИШ:
1. ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1. ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
1.2. АДРЕС, ТЕЛЕФОН, Е-ПОЩА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
1.3. БУЛСТАТ /ЕИК номер/
1.4. БАНКОВИ ДАННИ
1.5. ДАННИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА
1.6. ДАННИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА
1.7. ОПИТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ
 
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
2.1. КРАТКО  РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА ПРОБЛЕМ, ЦЕЛ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
2.2. ЗАЩО Е НУЖЕН ТОЗИ ПРОЕКТ
2.3. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
2.4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
2.5. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ПРОЕКТА
2.6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТА
2.7. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.8. ПАРТНЬОРИ /АКО ИМА ТАКИВА/
2.9. ЕКИП НА ПРОЕКТА /Ръководител, Специализиран екип и др./
 
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
3.1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.2. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
3.2.1. ЧОВИШКИ РЕСУРСИ /РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА -Заплати и осигуровки/
3.2.2. ПЛАН-СМЕТКА СЪБИТИЯ
3.2.3. ПЛАН-СМЕТКА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ
3.2.4. ПЛАН-СМЕТКА ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
3.2.5. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
3.2.6. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ /комуникации, наеми, режийни, тех.материали, банкови такси идр./
3.2.7. ДРУГИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
3.3. ПЪЛНА И ЯСНА ОБОСНОВКА НА БЮДЖЕТА, СЪОБРАЗНО БЮДЖЕТНИТЕ ПЕРА. АРГУМЕНТИРАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТА ОТ РАЗХОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИТЕ
3.4. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) РЕЗУЛТАТИ  ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА (ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ):
3.5. УСТОЙЧИВОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА

 ПРИЛОЖЕНИЯ /за читалища/:
1. РЕШЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ТОЗИ ПРОЕКТ
2. ПОСЛЕДНОТО ИЗДАДЕНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО -заверено копие
3. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОКРЪЖЕН СЪД -заверено копие
4. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ОТ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ -заверено копие
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА -заверено копие
6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ -заверено копие
7. ДОКУМЕНТ ЗА ОТКРИТА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ИМЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО -заверено копие
8. УСТАВ НА ЧИТАЛИЩЕТО -заверено копие
9. АВТОБИОГРАФИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА
10. СПЕЦИМЕН - ОБРАЗЕЦ НА ПОДПИСА НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ/ТЕ
11. ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ЧИТАЛИЩЕТО НЕ Е КАНДИДАТСТВАЛО С ТОЗИ ИЛИ АНАЛООГИЧЕН ПРОЕКТ ПРЕД ДРУГИ ИНСТАНЦИИ