ТЕКУЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ


  ОБЩИ СЪБРАНИЯ
   Протокол от Общо събрание на членовете, №1 /28.01.2004г. (учредително)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №2 /07.09.2007г. (редовно, изборно)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №3 /01.05.2010г. (редовно)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №4 /23.01.2016г. (извънредно, изборно)

 
 ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО (мандат: 2016-2019)
  Заседание на 03.04.2016г.:  Дневен ред Решения Протокол № 1
  Заседание на 03.07.2016г.:  Дневен ред Решения Протокол № 2
  Заседание на 30.10.2016г.:  Дневен ред Решения Протокол № 3
  Заседание на 08.01.2017г.:  Дневен ред Решения Протокол № 4
  Заседание на 02.04.2017г.:  Дневен ред Решения Протокол № 4  
  Заседание на 09.07.2017г.:  Дневен ред Решения Протокол № 5  
  Заседание на 22.10.2017г.:  Дневен ред Решения Протокол № 6  
 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
  Заседание на 16.09.2017г.: Дневен ред


ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АКТОВЕ
  Правилник за вътрешният трудов ред
  Инструкция за начина на обработване и съхранение на лични данни
  Инструкция за безопасна работа с персонален компютър
  Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
  Правилник за обслужване на читателите в читалищната библиотека
  Вътрешни правила за работна заплата
  Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградата на читалищетоЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018г.
  Предложение за планираните дейности през 2018г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Бюджет на читалищата в Община Долни чифлик през 2018г.
  Проект на читалищен бюджет за 2018г.
  Културен календар на Народно читалище "Баръш-2004" за 2018г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2018г.
  Културен календар на Община Долни чифлик за 2018г.
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017г.
  Предложение за планираните дейности през 2017г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Бюджет на читалищата в Община Долни чифлик през 2017г.
  Проект на читалищен бюджет за 2017г.
  Културен календар на Народно читалище "Баръш-2004" за 2017г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2017г.
  Културен календар на читалищата в Община Долни чифлик за 2017г.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016г.
  Предложение за планираните дейности през 2016г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Бюджет на читалищата в Община Долни чифлик през 2016г.
  Проект на читалищен бюджет за 2016г.
  Културен календар на Народно читалище "Баръш-2004" за 2016г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2016г.
  Културен календар на Община Долни чифлик за 2016г.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015г.
  Предложение за планираните дейности през 2015г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Бюджет на читалищата в Община Долни чифлик през 2015г.
  Проект на читалищен бюджет за 2015г.
  Културен календар на Народно читалище "Баръш-2004" за 2015г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2015г.
 
Културен календар на Община Долни чифлик за 2015г.