ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИЗА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Годишни отчети за приходите и разходите (Съгласно Чл.26, ал.2 от ЗНЧ)
Из Закона за народните читалища:
Чл. 26. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.
(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.
Образец на форма за периодичен финансов отчет към община Долни чифлик 
Годишен отчет за приходите и разходите през 2004г.    Приет от Общо събрание на членовете през 2005г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2005г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2006г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2006г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2007г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2007г. Приет от Общо събрание на членовете през 2008г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2008г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2009г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2009г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2010г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2010г.   Приет от Общо събрание на членовете през 2011г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2011г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2012г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2012г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2013г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2013г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2014г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2014г. Приет от Общо събрание на членовете през 2015г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2015г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2016г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2016г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2017г.
Отчет на първото тримесечие на 2017г. Приет на заседание на настоятелството на 03.04.2017г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2017г. Приет от Общо събрание на членовете през 2018г.
Годишен отчет за приходите и разходите през 2018г. Приет от Общо събрание на членовете през 2018г.
   
Годишни доклади за осъществените дейности и изразходваните средства (Съгласно Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ)
Съгласно Чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища:
Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет Доклад за:

- осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност
- изразходваните от бюджета средства през предходната година
Доклад за осъществените дейности през 2005г.  
Доклад за осъществените дейности през 2006г.  
Доклад за осъществените дейности през 2007г.  
Доклад за осъществените дейности през 2008г.  
Доклад за осъществените дейности през 2009г.
Доклад за осъществените дейности през 2010г.  
Доклад за осъществените дейности през 2011г.  
Доклад за осъществените дейности през 2012г.  
Доклад за осъществените дейности през 2013г.  
Доклад за осъществените дейности през 2014г.   
Доклад за осъществените дейности през 2015г.
Доклад за осъществените дейности през 2016г.
Доклад за осъществените дейности през 2017г.
Доклад за осъществените дейности през 2018г.
 

ЗА НАП/НСИ
Годишни отчети за дейността на предприятията с нестопанска цел
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018 година -Образец
Годишен отчет за дейността през 2010г.
Годишен отчет за дейността през 2011г.
Годишен отчет за дейността през 2012г.
Годишен отчет за дейността през 2013г.
Годишен отчет за дейността през 2014г.
Годишен отчет за дейността през 2015г.
Годишен отчет за дейността през 2016г.
Годишен отчет за дейността през 2017г.
Годишен отчет за дейността през 2018г.
 
Статистически отчети за дейността на читалищата
за ТСБ-Варна /НСИ
Статистически отчет за 2013г.
Статистически отчет за 2017г.
 

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Годишни информационни карти
Годишна информационна карта за 2010г.
Годишна информационна карта за 2011г.
Годишна информационна карта за 2012г.
Годишна информационна карта за 2013г.
Годишна информационна карта за 2014г.
Годишна информационна карта за 2015г.
Годишна информационна карта за 2016г.
Годишна информационна карта за 2017г.
Годишна информационна карта за 2018г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ
Предписания-доклади на Проверителната комисия; Решения на органите на управление на читалището и др.
Образец на Предписание-Доклад на Проверителната комисия
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2015г.
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2016г.