ПАСПОРТ:
Официално наименование:   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
На Английски език   BARIS-2004 CULTURE HOUSE 
На Турски език   BARIŞ-2004 HALK KÜLTÜREVİ 
Статут:   Читалище
Състояние:   Развиващо дейност 
КИД:   94.99 
Основна дейност:   Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
Клонове:   НЯМА 
Управителни органи:   Общо събрание; Настоятелство 
Контролни органи:   Проверителна комисия 
Юридически вид:   НПО 
Орган по регистрацията:   Окръжен съд - Варна 
Данни съдебно дело:   Дело №265/2004; Партида: 36, Регистър: 5, Том: 33, Стр.148
В обществена полза:   ДА 
Регистър на МК:   №: 3030 в регистъра на Народните читалища към МК 
Дата на възникване:   28.01.2004г.
ЕИК по БУЛСТАТ:   103856132
Субсидирана численост:   1,7 бр. 
МОЛ:   Расим Исмаилов Расимов
Обслужвано население:   1500 души 
Целеви групи:   Обща, Деца, Ученици, Младежи, Етнически малцинства,
Емблема/Логотип:
   
АДРЕС:
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Адрес:   ул. "23-ти Септември", № 1, ПК: 9120, гр.Долни чифлик, обл.Варна
Телефон:  +359 893889028
Факс:   Няма 
Електронна поща:  baris2004@abv.bg
Интернет страница:  http://baris.free.bg/ 
Skype:  baris-2004 
Facebook:  http://www.facebook.com/bariscenter 
Twitter:  @baris_2004 
   
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Адрес:   ул. "23-ти Септември", № 1, ПК: 9120, гр.Долни чифлик, обл.Варна
МЕСТОИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Адрес:   ул. "23-ти Септември", № 1,  ПК: 9120, гр.Долни чифлик, обл.Варна
   
УПРАВЛЕНИЕ:
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Дата на последно свикване:   23.01.2016г. 
Свикано от:   Читалищно Настоятелство 
Статут:   извънредно 
Планирана дата на следващо свикване:   23.01.2019г. 
   
НАСТОЯТЕЛСТВО
Председател:   Расим Исмаилов Расимов 
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:  9106051005 
Адрес:  ул."Ясен", № 12 ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Образование:  Средно 
Телефон:  +359 897269320
Е-поща:  ra.sim@abv.bg 
   
Член:   Юксел Сюлейман Вели 
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:   7709225069
Адрес  ул."Мъглиж", № 8 ПК:9120, гр.Долни чифлик   
Образование:   Висше 
Телефон:  +359 899417542 
Е-поща:  yuksel77@abv.bg 
   
Член:   Ахмед Шидетов Селимов 
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:   8302120968
Адрес:  ул."Роза", № 9 ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Образование:  Средно 
Телефон:  +359 896090397
Е-поща:  ahmetron@abv.bg 
   
ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
Председател:   Юсеин Ибрям Юсеин
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:   8302120968
Адрес:  ул."Роза", № 9 ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Образование:  Средно 
Телефон:  +359 892969118
Е-поща:  
   
Член:   Алдин Салим Ахмед 
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:   850101
Адрес:  ул."Бреза", № 5 ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Образование:  Основно
Телефон:  +359 896583845
Е-поща:  aldin_@abv.bg 
   
Член:   Мартин Александров Мартинов 
Мандат:   от 23.01.2016г. до 23.01.2019г.
ЕГН:   8302120968
Адрес:  ул."Детелина", № 71 ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Образование: Основно
Телефон:  +359 896098457
Е-поща:  marindrums@abv.bg
   
ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Читалищен Секретар:  Ибрям Яшар Ахмед 
ЕГН:  8010240981 
Адрес:  ул."Синчец", №2, ПК:9120, гр.Долни чифлик 
Член на настоятелството:  НЕ 
Договорни взаимоотношения:  Трудов договор, Длъжностна характеристика,  
Образование:  Висше, спец."Политология", ВСУ "Черноризец Храбър" 
Телефон:  +359 893889028 
Е-поща:  lepost@abv.bg 
   
Членство:
Брой членове:  151
Действителни членове:  151 
Спомагателни членове:  0
Платили членски внос:  100 
Подлежащи на изключване:  4 
Заявили членство:  5 
   
ОБСЛУЖВАНЕ И АНГАЖИРАНОСТ: 
Общ брой на самодейците в самодейните групи /танцови, музикални, драматични/:     48 - от тях 42 -танцови групи
- от тях 6 -музикална група
Общ брой на обучаващите се в езиковите курсове:     10 от тях 6 -Турски език
от тях 4 -Английски език 
Общ брой на обслужените от Библиотеката през предходната година:     12 от тях 8 ученика
от тях 5 граждани
Общ брой на обслужените от Читалищният информационен център през предходната година:     85 от тях около 40 -компютърни услуги
от тях около 20 -молбопис
от тях около 30 -размножителни услуги
   
СГРАДЕН ФОНД:
Наличие на сграда:  ДА 
Снимки:  
Статут:  Частна общинска собственост
Акт за собственост/предоставяне:   Решение на Общински съвет -Долни чифлик № 202 от 30.09.2016г.  
Състояние:  Задоволително /Има нужда от обзавеждане и мебели/
Квадратура:  280 м2 
Брой помещения:  6 
Подходящо за инвалиди:  НЕ
Наличие на СОТ:  НЕ 
Брой места в салоните:  100 души 
   
ЗАЛА "ДРУЖБА" /ЗРИТЕЛНА ЗАЛА/
Снимки:
Предназначение:   Репетиции, Провеждане на празненства, Организиране на семинари, беседи и сбирки, 
Състояние:   Незадоволително 
Квадратура:   200 м2
Брой места:   100 души
Обезопасеност против пожар:   НЕ 
   
БИБЛИОТЕКА
Снимки:  
Предназначение:   Библиотека, Читалня 
Състояние:   Задоволително 
Квадратура:   21 м2 
Подходящо за инвалиди:   НЕ 
Обезопасеност против пожар:   НЕ 
   
УЧЕБНА СТАЯ
Снимки:
Предназначение:   Учебна стая, Провеждане на кръжоци, ателиета, курсове 
Състояние:   Задоволително 
Квадратура:   20 м2
Брой места:   12 души 
Обезопасеност при пожар:   НЕ 
   
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Снимки:
Предназначение:   Предоставяне на информация, копирни и компютърни услуги 
Състояние:   Добро 
Квадратура:   7,5 м2
Брой места:   2   
Обезопасеност при пожар:   НЕ 
   
ГАРДЕРОБНА
Снимки:
Предназначение:   Стая за съхранение на музикални инструменти, сценично облекло, аксесоари за празници,  
Състояние:   Лошо
Големина:   9 м2 
Обезопасеност при пожар:   НЕ 
   
КАНЦЕЛАРИЯ
Снимки:  
Предназначение:   Работна помещение на Читалищният Секретар; Място за провеждане на заседанията на читалищното настоятелство 
Състояние:   Задоволително 
Големина:   9 м2 
Обезопасеност при пожар:   НЕ 
   
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:
Сценична техника:  НЕ
Сценично осветление:  НЕ 
Озвучителна техника:  ДА, 1 брой 
Компютър:  ДА, 2 броя
Принтер:  ДА, 2 броя 
   
НАЛИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:
Тъпан:  1 брой 
Саз:  4 броя
Тамбура:  1 брой 
Дайре:  1 брой 
НАЛИЧНО СЦЕНИЧНО ОБЛЕКЛО:
ЖЕНСКА НАРОДНА НОСИЯ:  10 комплекта
МЪЖКА НАРОДНА НОСИЯ:  10 комплекта 
   
КОЛЕКТИВИ:
Постоянно действащ: -Група за турски народни танци 
Постоянно действащ: -Група за модерни танци
Постоянно действащ: -Детска танцова група
Временно действащ: -Група за ориенталски танци
Временно действащ: -Вокално-инструментална група
   
ГРУПА ЗА ТУРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ "КАРАДЕНИЗ"
Лого:   
Дата на създаване:  01.06.2001г. 
Ръководител:  Расим Расимов 
Брой самодейци:  20   /10 жени, 10 мъже/ 
Изяви през предходната година:  ДА, 3 
Участия през предходната година:  - Национален фестивал на етносите "България за всички" -Варна;
 - Общински преглед на художествената самодейност в община Долни чифлик;

 - Регионален събор на турският фолклор в Североизточна България -Дулово;
 - Честване на Курбан байрам във Варненска област; 
Спечелени награди през предходната година:  ДА, 4 бр. грамоти и плакети
   
   
ГРУПА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ "СТРИЙТ ДЕНС"
Лого:
Дата на създаване:  01.04.2005г. 
Ръководител:  Алдин Салим 
Брой самодейци:  10 
Изяви през предходната година:  НЕ 
Участия през предходната година:  ДА, Честване на "Хъдреллез" байрам в град Дожлни чифлик 
Спечелени награди през предходната година:  НЯМА 
   
   
ДЕТСКА ТАНЦОВА ГРУПА "МИКИ МАУС"
Лого:     
Дата на създаване:  01.04.2009г. 
Ръководител:  Алдин Салим 
Брой самодейци:  10 
Изяви през предходната година:  ДА, - Общински преглед на художествената самодейност в община Долни чифлик;
       - Честване на "Хъдреллез" байрам в град Дожлни чифлик     
Спечелени награди през предходната година:  ДА, 1 бр. -грамота
   
ГРУПА ЗА ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦИ "ХАБИБИ"
Лого:    
Дата на създаване:   
Ръководител:   Ибрям Ахмед
Брой самодейци:    5  
Изяви през предходната година:   ДА, - Общински преглед на художествената самодейност в община Долни чифлик; 
Спечелени награди през предходната година:  ДА, 1бр.- грамота 
   
КРЪЖОЦИ, АТЕЛИЕТА, УОРКШОПОВЕ
   
   
   
ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Езикови курсове:  ДА
Курсове по езиците:  Турски език, Английски език 
Помощ при записване в самостоятелна форма на обучение:    5 души, от които 5 за основно образование, от които 4 от гр.Долни чифлик
   
   
КУРСОВЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК /Майчин език/
Преподавател:   Юксел Вели 
Ценз:   средно образование: СОДУ "Нювваб"-гр.Шумен;
  висше образование: Висш Ислямски Институт - гр.София 
Продължителност на курса:   от 07.01.2017г. до 30.07.2017г. 
Хорариум:   120ч. лекции,  60ч. упражнения 
   
КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Преподавател:   Ибрям Ахмед
Ценз:   средно образование: СОУ "Васил Левски" -гр.Долни чифлик
  висше образование: Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"
Продължителност на курса:   от 03.2016г. до 011.2016 
Хорариум:   80ч. лекции,  40ч. упражнения 
   
   
БИБИЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Наличие на Библиотека:  ДА
Извършване на библиотечна дейност:  НЕ 
Регистрирана Библиотека по ЗОБ:  НЕ 
Библиотечни единици:  3050 бр.
Работа по протрама "Глобални библиотеки":  НЕ 
Наличие на интернет връзка в библиотеката:  ДА  
Помещение:  15 м2  /Има нужда от библиотечни рафтове/
    
    
   
   
    
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Наличие на Читалищен Информационен център /ЧИЦ/:   ДА 
Брой на обслужените през предходната година:   50 души
Компютърна техника в ЧИЦ:   ДА, 1 бр. 
Размножителна техника в ЧИЦ:   ДА, 1 бр. 
Наличие на интернет връзка в ЧИЦ:   ДА 
Предоставени услуги от ЧИЦ:   - Възможност за свободен достъп до интернет, чрез използване на наличната техника
  - Придобиване на начални умения по компютърна грамотност;
  - Търсене на информация;
  - Създаване на ел.адрес;
  - Комуникация чрез skype, facebook и други мрежи;
  - Помощ в попълване и изготвяне на документи;
  - Изготвяне и публикуване на обяви;
  - Копиране, сканиране и електронна доставка на документи;
  - Достъп до местно, национално и европейско законодателство;
  - Предоставяне на информация за свободни работни места;
 
- Помощ при изготвянето на автобиография;
  - Копиране А4 едностранно;
  - Копиране А4 двустранно;
  - Принтиране -черно-бяло;
  - Принтиране -цветно;
  - Сканиране до А4;
  - Запис на ел.носители;
  - Проверка на сметка за консумирана ел. енергия (за клиенти на "Енерго-Про Варна" ЕООД)
  - Проверка на сметка за вода и канализация (за абонати на "ВиК-Варна" ООД)
  - Справка на статус за здравно осигуряване
  - Справка на статус за социално осигуряване
  - Проверка на сметка за интернет услуги (за абонати на "ТАНДЖИН" ЕООД-гр.Долни чифлик)
  - Регистър на документи за завършено образование
  - Проверка на личен лекар
Обслужващ персонал:   Читалищен Секретар
   
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
Културни мероприятия, организирани от читалището:
 БАБИНДЕН 
Дата:   21.ЯНУАРИ
Отговорник:   Афизе Юсеинова
Място на провеждане:   ЗАЛА "ДРУЖБА" НА ЧИТАЛИЩЕТО
Мероприятие:   Празненство с участието на дисководещ 
   
ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ
Дата:   14.ФЕВРУАРИ
Отговорник:   Алдин Ахмед
Място на провеждане:   ЗАЛА "ДРУЖБА" НА ЧИТАЛИЩЕТО
Мероприятие:   Празненство с участието на дисководещ 
   
ДЕН НА МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК
Дата:   21.ФЕВРУАРИ
Отговорник:   Юксел Вели
Място на провеждане:   Учебна стая на читалището
Мероприятие:   Четения на творби на известни турски писатели; дисусии;
   
ДЕН НА ЖЕНАТА
Дата:   8.МАРТ
Отговорник:   Афизе Юсеинова
Място на провеждане:   ЗАЛА "ДРУЖБА" НА ЧИТАЛИЩЕТО
Мероприятие:   Празненство с участието на дисководещ 
   
"ХЪДРЕЛЛЕЗ" БАЙРАМ
Дата:   6.МАЙ
Отговорник:   Расим Расимов
Място на провеждане:   ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК
Мероприятие:   По традиция; музикална вечер; томболи с награди;
   
РАМАЗАН БАЙРАМ
Дата:   СПОРЕД МЮСЮЛМАНСКИЯТ КАЛЕНДАР
Отговорник:   Ибрям Ахмед
Място на провеждане:   Зала "Дружба"
Мероприятие:   преглед на танцовите и музикални колективи
   
КУРБАН БАЙРАМ
Дата:   СПОРЕД МЮСЮЛМАНСКИЯТ КАЛЕНДАР
Отговорник:   Ибрям Ахмед
Място на провеждане:   Зала "Дружба"
Мероприятие:   преглед на танцовите и музикални колективи
   
ВЕЧЕР НА ТУРСКАТА КУЛТУРА
Дата:   ПОСЛЕДНАТА НЕДЕЛЯ НА МЕСЕЦ АВГУСТ
Отговорник:   Читалищно настоятелство
Място на провеждане:   сградата на читалището
Мероприятие:   преглед на танцовите и музикални колективи; музикална вечер; изложби
   
Културни мероприятия, с участието на читалището:
ФЕСТИВАЛИ, СЪБОРИ, ПРЕГЛЕДИ
- Общински преглед на художествената самодейност в Община Долни чифлик; 
- Фестивал на турският фолклор -община Дулово, обл.Силистра
- Ежегодно честване на "Хъдреллез" байрам в град Долни чифлик
- Конкурси "Букет"
   
ФИНАНСИ
Субсидии от Министерство на културата:   ДА, 12 410,04 лв. през 2017г. за 1,7 бройки 
Субсидии от Общината:   ДА,    лв. за 2017г. 
Общо годишни приходи:  12 410,04 лв.
   
ПРИХОДИ /Средномесечни/
1034,17 -Държавна субсидия
5,00 -Членски внос и дарения
0,00 -Услуги
0,00 -Наеми
Общо месечни приходи:  1039,17 лв.
   
РАЗХОДИ /Средномесечни/
509,53 -Месечно трудово възнаграждение на Читалищният секретар
256,17 -Осигурителни вноски
100,00 -Ел.енергия
5,00 -Вода
20,00 -Интернет
15,00 -Банково обслужване
5,00 -Пощенски разходи
10,00 -Командировъчни, транспортни и куриерски услуги
15,00 -Канцеларски разходи
20,00 -Обновяване на библиотечният фонд
20,00 -Поддръжка на сграда
20,00 -Материално-техническо оборудване
0,00 -Абонаменти
10,00 -Телефонни разходи
0,00 -Разходи по безопастност на труда и медицински прегледи
30,00 -Задължения
Общо месечни разходи:  1035,70 лв.
Остатък:
3,47 -Резерв
   
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Банка:  "Банка ДСК" ЕАД 
Клон:  град Долни чифлик 
Адрес:  гр.Долни чифлик, ул. "Камчия", №2 
BIC:  STS A BG SF 
IBAN:  BG53STSA93000004078277
   
СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ
Членство в Съюза на народните читалища:   НЕ 
Институции, с които читалището е в  институционална координация :  - Министерство на културата;
 - Община Долни чифлик
   
Организации, с които читалището е в сътрудничество:  - Народно Читалище "Делиорман-2014" -гр.Разград;
 - Народно Читалище "Искра-1942" -с.Булаир;
 - Народно Читалище "Сабахатин Али-1999" -гр.Варна;
 - Народно Читалище "Истикбал-1900" -гр.Провадия;
 - Народно Читалище "Гюнеш-2012" -гр.Русе;
 - ОУ "Христо Ботев" -с.Пчелник;
Клонове и подразделения на държавни институции, с които читалището е в координация на дейността:   - ТД на НАП-Варна;
  - ТП на НОИ -Варна;
  - РСПАБ -Долни чифлик;
  - РСЗ -Варна;
  - Дирекция "Бюро по труда" -гр.Долни чифлик;
  - ЦНСТ -гр.Долни чифлик; 
Сътрудничество с международни организации:    - YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI, Р.Турция;
 - Berlin Türk Kültür Derneği, ФРГ;
 -
   
   
ИНИЦИАТИВИ
   
   
ПРОЕКТИ
ВИЖ ТУК