НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
град ДОЛНИ ЧИФЛИК, област ВАРНА
ЧИТАЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ


СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ:
1.  Протокол от заседанието на читалищното настоятелство за свикване на Общо събрание
2.  Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие)
3.  Списък на всички членове на читалището (по азбучен ред)
4.  Покана за Общото събрание (копие)
5.  Списък с имената и подписите на членовете, получили покана за Общо събрание
6.  Списък с имената и подписите на членовете, взели участие в работата на Общото събрание
7.  Протокол от общото събрание
8.  Заверен препис от Устава, съдържащ всички изменения и допълнения
9.  Копия на лични карти на членовете на органите на управление и читалищния секретар
10. Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление и читалищния секретар
11. Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1 от ЗНЧ
12. Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ
13. Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ
14. Нотариално заверени образци (специмени) от подписите на Председателят и читалищния секретар
15. Заявление до съответният Окръжен съд за вписване на промените, подписан от членовете на настоятелството
След провеждането на Общото събрание е добре да се състави Приемно-предавателен протокол между бившето и новото настоятелство, подписан от бившият и новоизбраният Председател /съставя се в три еднакви екземпляра/
ЧИТАЛИЩАТА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОМЕНИ В СТАТУТА ИМ, СЪГЛАСНО Чл.9, ал.3 от ЗНЧ
 
ПРОЦЕДУРИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА:
След като се получи Решението за вписване на промените от съответният окръжен съд е препоръчително и да се издаде Удостоверение за актуално състояние, което не се знае кога и за какво може да ви потрябва.
1. Да се подаде Заявление за вписване на промените в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министъра на културата.
2. Да се уведоми писмено съответния областен РЕКИЦ "Читалища" за настъпилите промени 
3. Да се уведоми съответната общинска администрация за настъпилите промени (с писмо от новото настоятелство), като се приложи и Приемно-предавателният протокол. В писмото да се посочи и кой ще е МОЛ на читалището.
4. Да се публикуват всички Декларации на членовете на управителните органи и читалищният секретар в интернет страницата на читалището.
5. Да се изпратят Декларациите по Чл.19а от ЗНЧ (за конфликт на интереси) в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
6. Да се актуализират новите данни за читалището в регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията. /Срокът е 7 дена след съдебната регистрация/
7. Да се актуализират досието и данните на читалището в обслужващата банка. Да се актуализира и електронното досие на читалището в съответната обслужваща банка.
 
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
Правна рамка при функционирането на народните читалища
Азбучник на читалищната дейност
Механизъм за разпределението на държавната субсидия за Народните читалища
Становище на Министерството на културата относно използването на компютърен софтуер
Планиране и отчетност при читалищата
Указания за изискванията по разкриването и функционирането на музейните сбирки към читалищата и други институции, във връзка с прилагането на ЗПКМ и Наредба № 6 за музейните сбирки
Образец на Договор между читалищата и Кмета на общината
Как да пишем проекти -подготовка с необходима документация
 
СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ:
Писмо на Министерството на финансите относно данъчно и счетоводно третиране на читалищата
 
ОБРАЗЦИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ:
Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 - Приложение № 1, 2, 3  
 - Приложение № 4  
Наредба за запазване на библиотечните фондове
Типови правила
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
Регистър на обществените библиотеки
Проверка. Инвентаризация. Приемане и предаване на фонд
Заповед за инвентаризация
Акт за цялостна проверка на библиотечния фонд
Акт за отчисление
Протокол за инвентаризация
Протокол за приемане-предаване
Акт за придобиване на библиотечни документи без съпроводителен документ
Инвентарна книга
Книга за движение на библиотечния фонд
Книга за регистриране на библиотечни документи
Образец на длъжностна характеристика
Дневник на библиотеката:
  - Част А:  Регистриране на читатели и посещенията
  - Част Б:  Регистриране на заетите библиотечни документи
  - Част В:  Документиране на справки и библиографско-информационни начинания
  - Част Г:  Документиране на масовите начинания
Срокове за запазване на библиотечни документи
Схема на сигнатурните и каталожни индекси на библиотечния фонд
 
ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
Календар на работните дни през 2017г.
Електронна ведомост за заплати
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Закон за народните читалища
Закон за обществените библиотеки
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси