ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
КАЛЕНДАР ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ

КРАЙНА ДАТА:

ОСНОВАНИЕ:

ДЕЙСТВИЕ:

ОТГОВОРЕН:

ДО 10.НОЕМВРИ

Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНАТА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

/с приложен Културен календар на читалището през следващата година/

Председател на настоятелството;

ДО 31.ДЕКЕМВРИ

Чл.22, ал.1 от ЗНЧ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ПРИЕМА:

- СТАНДАРТ ЗА СУБСИДИРАНА ЧИТАЛИЩНА БРОЙКА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА;

- СПИСЪК НА ЧИТАЛИЩАТА НА КОИТО Е УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИРАНАТА ЧИСЛЕНОСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Министерство на културата;

Министерство на финансите;

Съюз на Народните читалища;

Преди приемането на бюджета на Общината

ЗМСМА;

Чл.23, ал.2 от ЗНЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА НУЖДА ОТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА.

/ако има такава нужда/

Председател на настоятелството;

 

ЗМСМА;

Чл.22, ал.2 от ЗНЧ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

/В КОЙТО Е ВЪЗМОЖНО ЧИТАЛИЩАТА ДА БЪДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА/

Общински съвет;

Комисия по образование, култура и вероизповедания към Общ.С.

След като се гласува бюджета на общината

Чл.23, ал.1 от ЗНЧ

КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Кмет на Общината;

Зам.-Кмет по хуманитарни дейности

Преди приемане на бюджета за читалищата.

Чл.26, ал.1 от ЗНЧ;

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЗГОТВЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, КОЙТО СЕ ПРИЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Читалищно настоятелство;

Общо събрание на членовете

ДО 31.МАРТ

и преди приемане на бюджета за читалищата.

Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ

Чл.26, ал.2 от ЗНЧ

ПРЕДСТАВЯНЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ДОКЛАД ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ /съгласно Годишната програма за развитие на читалищната дейност / И ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

Председател на настоятелството;

Преди приемане на бюджета за читалищата.

-    Съгласно Заповед на Кмета на Общината;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ЗНЧ  НА:

-  СПРАВКА ПО УТВЪРДЕНИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ;

-  СПРАВКА ЗА ПЛАНИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА /със суми за тяхното финансово обезпечаване/

Зам.-Кмет по хуманитарни дейности

Директор на Дирекция ОКССДЗ

Преди Кмета на общината да сключи договори с читалищата

-    Съгласно Заповед на Кмета на Общината;

-    Стандарт на МК;

-    Механизъм за разпределение на читалищната субсидия

ЗАСЕДАВА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯТ И ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ

Зам.-Кмет по хуманитарни дейности

След заседанието на комисията по читалищен бюджет

-    Решения на Комисията по Чл.23, ал.1 от ЗНЧ;

-    Чл.26а, ал.3 от ЗНЧ

КМЕТА НА ОБЩИНАТА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА

Кмет на Общината;

Зам.-Кмет по хуманитарни дейности

 

Решения на Комисията по Чл.23, ал.1 от ЗНЧ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ.

/въз основа на направените до 10.ноември на предходната година предложения от читалищата/

Директор на Дирекция ОКССДЗ; Председател на Общински съвет;

Комисия по образование, култура и вероизповедания към Общ.С.

След като Общинският съвет приема Годишна програма за читалищната дейност

ЗМСМА

ОБЩИНАТА ПРИЕМА И ПУБЛИКУВА ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

/в който са отразени и Културните календари на читалищата/

Кмет на Общината

Комисия по образование, култура и вероизповедания към Общ.С.

След заседанието на Комисията по Чл.23, ал.1 от ЗНЧ;

-    Решения на Комисията по Чл.23, ал.1 от ЗНЧ;

-    Стандарт на МК;

-    Допълнително финансиране от общината

-    Договор с кмета на общината

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ПРИЕМА:

-  ИЗГОТВЕНИЯТ ОТ ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА;

-  БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

Общо Събрание на членовете;

Читалищно настоятелство;

ДО 31.МАРТ

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ПО ОБРАЗЕЦ ДО НАП/НСИ

Председател на настоятелството;

Читалищен Секретар

ДО 31.МАРТ

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКИ ДО ТСБ на НСИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Председател на настоятелството;

Читалищен Секретар

СЛЕД 31.МАРТ

ЗНЧ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОБСЪЖДА ВНЕСЕНИТЕ ОТ ЧИТАЛИЩАТА ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

Председател на Общински съвет;

Комисия по образование, култура и вероизповедания към Общ.С.

ДО 31.АВГУСТ

ЗНЧ

ЧИТАЛИЩАТА КАНДИДАТСТВАТ ПРЕД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИРАНА БРОЙКА. /Попълва се Формуляр по образец!/

Председател на настоятелството;

ПРОМЕНИ В СТАТУТА

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА ЧИТАЛИЩАТА:

 1.   Протокол от заседанието на читалищното настоятелство за свикване на Общо събрание 

2.   Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие) 

3.   Списък на всички членове на читалището (по азбучен ред)

4.   Покана за Общото събрание (копие)

5.   Списък с имената и подписите на членовете, получили покана за Общо събрание

6.   Списък с имената и подписите на членовете, взели участие в работата на Общото събрание

7.   Протокол от общото събрание

8.   Заверен препис от Устава, съдържащ всички изменения и допълнения

9.   Копия на лични карти на членовете на органите на управление и читалищният секретар

10.   Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление и читалищният секретар

11.   Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1 от ЗНЧ

12.   Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ

13.   Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ

14.   Нотариално заверени образци (специмени) от подписите на Председателят и читалищният секретар

15.   Заявление до съответният Окръжен съд за вписване на промените, подписан от членовете на настоятелството

 

ЧИТАЛИЩАТА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОМЕНИ В СТАТУТА ИМ, СЪГЛАСНО Чл.9,ал.3 от ЗНЧ

 

СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА:

След като се получи Решението за вписване на промените от съответният окръжен съд е препоръчително и да се издаде Удостоверение за актуално състояние, което не се знае кога и за какво може да ви потрябва.

1. Приемно-предавателен протокол между бившето и новото настоятелство 

2.  Да се подаде Заявление за вписване на промените в Централният регистър на Народните читалища, воден от Министъра на културата.

3.  Да се подаде информационна карта до съответният РЕКИЦ "Читалища" с актуални данни на настъпилите промени 

4.  Да се уведоми съответната общинска администрация за настъпилите промени (с писмо от новото настоятелство), като се приложи и Приемно-предавателният протокол. В писмото да се посочи и кой ще е МОЛ на читалището.  

5.  Да се публикуват всички Декларации на членовете на управителните органи и читалищният секретар в интернет страницата на читалището. 

6.  Да се изпратят Декларациите по Чл.19а от ЗНЧ (за конфликт на интереси) в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

7. Да се актуализират новите данни за читалището в регистър БУЛСТАТ. Срокът е 7 дена след съдебната регистрация.

8. Да се актуализират досието и данните на читалището в обслужващата банка. Да се актуализира и електронното досие на читалището в съответната обслужваща банка.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
Читалищен документооборот
Правна рамка при функционирането на народните читалища
Азбучник на читалищната дейност
Механизъм за разпределението на държавната субсидия за Народните читалища
Информационна карта за читалищата
Становище на Министерството на културата относно използването на компютърен софтуер
Планиране и отчетност при читалищата
Указания за изискванията по разкриването и функционирането на музейните сбирки към читалищата и други институции, във връзка с прилагането на ЗПКМ и Наредба № 6 за музейните сбирки
Образец на Договор между читалищата и Кмета на общината
СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВИ
ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ
Календар на работните дни през 2017г.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за народните читалища
Закон за обществените библиотеки